อบต.รางจรเข้
ดูฟอรั่ม
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ :: ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560++++
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ webmaster 424 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ webmaster 411 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ webmaster 412 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ webmaster 411 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕ webmaster 421 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ webmaster 415 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ webmaster 402 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ webmaster 405 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 webmaster 400 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 webmaster 410 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560 webmaster 391 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒ webmaster 401 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒ webmaster 391 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน webmaster 401 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ปรับปรุงครั้งที่ ๖) webmaster 427 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) webmaster 408 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่่ 4/2560 ครั้งที่ 1 webmaster 466 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่่ 3/2560 ครั้งที่ 2 webmaster 426 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่่ 3/2560 ครั้งที่ 1 webmaster 422 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่่ 2/2560 ครั้งที่ 1 webmaster 442 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่่ 1/2560 ครั้งที่ 1 webmaster 446 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2560 webmaster 418 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 webmaster 410 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)ฉบับที่3 webmaster 511 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)ฉบับที่2 webmaster 510 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 webmaster 527 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 webmaster 542 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 webmaster 580 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 webmaster 631 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 webmaster 578 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560 webmaster 565 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 webmaster 580 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560 webmaster 575 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 webmaster 573 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 webmaster 552 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 webmaster 559 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศใช้อัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๕ webmaster 516 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่๑) webmaster 526 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 webmaster 555 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) webmaster 503 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 webmaster 516 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ webmaster 527 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น webmaster 440 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศเรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 webmaster 443 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน webmaster 467 0
โดย webmaster
ไปยังฟอรั่ม:

ข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
กระทู้ถูกล็อค - กระทู้ถูกล็อค.
กระทู้ปักหมุด - กระทู้ปักหมุด.