อบต.รางจรเข้
ดูฟอรั่ม
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ :: ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563++++
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปรายงานผลการแสดงความคิดห็นผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ webmaster 35 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการชำระภาษีฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ webmaster 37 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการชำระภาษีฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ webmaster 40 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) webmaster 39 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการเรื่องการทุจริต webmaster 45 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการประเมิน ความโปร่งใส ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 39 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ webmaster 36 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลการตรวจสอบการถูกชี้มูลความผิด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ webmaster 38 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รวมกฎหมายจัดตั้ง webmaster 33 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ webmaster 33 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินงานแผนการสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมฯ ประจำปี2563 webmaster 40 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ webmaster 28 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ webmaster 27 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ webmaster 26 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ webmaster 34 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ webmaster 31 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ webmaster 25 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ webmaster 33 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ webmaster 31 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ webmaster 37 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ webmaster 27 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ webmaster 41 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ webmaster 41 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ webmaster 35 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ webmaster 37 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ webmaster 32 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ webmaster 23 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอเชิญ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ webmaster 27 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอเชิญ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ webmaster 32 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอเชิญ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ webmaster 26 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอเชิญ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ webmaster 33 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง webmaster 35 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต webmaster 30 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง รายงานผลทุจริต ๖-๑๒ เดือน webmaster 44 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกรพะทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา webmaster 32 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและลหักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานขอ webmaster 35 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช่จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปก webmaster 33 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีของ อบต.รางจรเข้ ประจำปี ๒๕๖๓ webmaster 50 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด webmaster 45 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 56 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ตารางสรุปผู้เข้ารับการอบรม webmaster 56 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 64 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 webmaster 59 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. งบการเงิน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 97 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 webmaster 108 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓ webmaster 105 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ webmaster 96 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ webmaster 107 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ไฟล์เอกสารประกอบนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน webmaster 129 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศเผยแพร่แพนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) webmaster 116 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลการตรวจสอบข้อร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ webmaster 133 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอส่งรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ webmaster 137 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ webmaster 142 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปติดตามแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบ 6 เดือน webmaster 148 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ webmaster 148 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ webmaster 145 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน webmaster 143 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน webmaster 150 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล webmaster 149 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ webmaster 152 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน เมษายน ๒๕๖๓ webmaster 132 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน มีนาคม ๒๕๖๓ webmaster 134 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ webmaster 121 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน มกราคม ๒๕๖๓ webmaster 114 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน ธันวาคม ๒๕๖๒ webmaster 122 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ webmaster 123 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน ตุลาคม ๒๕๖๒ webmaster 126 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2561-2563 webmaster 131 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ตารางสรุปบุคลากรเข้ารับการอบรม ของพนักงาน อบต.รางจรเข้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ webmaster 130 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน webmaster 138 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 138 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน webmaster 141 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ พ.ศ.2563 webmaster 137 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น webmaster 151 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 webmaster 157 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 162 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ webmaster 155 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ webmaster 179 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) webmaster 187 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่งบการเงิน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 83 0
โดย webmaster
ไปยังฟอรั่ม:

ข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
กระทู้ถูกล็อค - กระทู้ถูกล็อค.
กระทู้ปักหมุด - กระทู้ปักหมุด.