อบต.รางจรเข้
ดูฟอรั่ม
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ :: ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564++++
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒ webmaster 35 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การตรวจสอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเสนา webmaster 39 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษี ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 60 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษี ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 55 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลข้อร้องเรียนการทุจริตฯประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 49 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลข้อร้องเรียนการทุจริตฯประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 54 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. กิจกรรมของผู้บริหารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ webmaster 53 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด webmaster 51 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.รางจรเข้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 54 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น webmaster 55 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ webmaster 52 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. บัญชีการแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลังในการขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง webmaster 48 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี webmaster 53 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล webmaster 57 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ webmaster 59 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการเกิดการทุจริตฯ webmaster 54 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน webmaster 57 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์เงื่ิิอนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ webmaster 57 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ webmaster 58 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การกำหนดตำแหน่งกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย webmaster 55 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่5) webmaster 50 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายเงินพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ webmaster 55 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ webmaster 54 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) webmaster 50 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ๒๕๖๑ webmaster 53 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งฯ webmaster 54 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งฯ webmaster 51 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ webmaster 55 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการป้องกันการรับสินบน webmaster 55 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2564 webmaster 63 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 webmaster 73 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 webmaster 72 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 webmaster 77 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 webmaster 75 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 webmaster 74 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 webmaster 60 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 webmaster 61 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 webmaster 65 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) webmaster 70 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 webmaster 62 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (ต.ค.63-มี.ค.64) webmaster 74 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนดำเนินงาน ปี 2564 webmaster 75 0
โดย webmaster
ไปยังฟอรั่ม:

ข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
กระทู้ถูกล็อค - กระทู้ถูกล็อค.
กระทู้ปักหมุด - กระทู้ปักหมุด.