อบต.รางจรเข้
ดูฟอรั่ม
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ :: ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564++++
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศผลการลดใช้พลังงานผ่านเว็บ WWW.Rangjorrakea.go.th webmaster 25 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการทราบ และถือปฏิบัติ webmaster 17 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย ภ webmaster 19 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ webmaster 20 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ webmaster 12 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ webmaster 12 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ webmaster 13 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ webmaster 12 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ webmaster 10 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ webmaster 9 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ webmaster 11 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ webmaster 10 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ webmaster 11 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ webmaster 11 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานแผนการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ webmaster 13 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แนวทางปฏิบัติและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต webmaster 11 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มอบบัตรพลเมืองสีขาว และบ้านบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด webmaster 12 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. วิเคราะห์บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 12 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น webmaster 12 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สนับสนุนวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในกิจกรรมบวชเนกขัมมะ webmaster 11 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มอบรางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ webmaster 10 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มอบรางวัลครูดี ศรีรางเข้ และเด็กดีศรีรางจรเข้ webmaster 11 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 webmaster 12 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ webmaster 17 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ webmaster 16 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม webmaster 14 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการป้องกันการรับสินบน webmaster 14 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต webmaster 14 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง webmaster 12 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม webmaster 13 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ webmaster 15 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการชำระภาษีฯ webmaster 18 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน webmaster 127 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 webmaster 131 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ webmaster 133 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน webmaster 146 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเสนา webmaster 137 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒ webmaster 183 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การตรวจสอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเสนา webmaster 180 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษี ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 219 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษี ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 184 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลข้อร้องเรียนการทุจริตฯประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 207 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลข้อร้องเรียนการทุจริตฯประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 186 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. กิจกรรมของผู้บริหารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ webmaster 201 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด webmaster 195 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.รางจรเข้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ webmaster 205 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น webmaster 202 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ webmaster 203 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. บัญชีการแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลังในการขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง webmaster 177 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี webmaster 184 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล webmaster 187 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ webmaster 215 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการเกิดการทุจริตฯ webmaster 208 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน webmaster 204 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์เงื่ิิอนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ webmaster 190 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ webmaster 191 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การกำหนดตำแหน่งกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย webmaster 191 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่5) webmaster 189 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายเงินพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ webmaster 179 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ webmaster 202 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) webmaster 180 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ๒๕๖๑ webmaster 176 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งฯ webmaster 200 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งฯ webmaster 183 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ webmaster 191 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการป้องกันการรับสินบน webmaster 184 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2564 webmaster 211 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 webmaster 223 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 webmaster 197 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 webmaster 213 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 webmaster 216 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 webmaster 199 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 webmaster 196 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 webmaster 193 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 webmaster 196 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) webmaster 201 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 webmaster 193 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (ต.ค.63-มี.ค.64) webmaster 184 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนดำเนินงาน ปี 2564 webmaster 238 0
โดย webmaster
ไปยังฟอรั่ม:

ข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
กระทู้ถูกล็อค - กระทู้ถูกล็อค.
กระทู้ปักหมุด - กระทู้ปักหมุด.