อบต.รางจรเข้
ดูกระทู้
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ :: +++++ร้องเรียน-ร้องทุกข์+++++
 พิมพ์กระทู้
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
ภาพประจำตัวผู้ใช้

Super Admin


ข้อความ: 1872
เข้าร่วม: 26.03.14

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

1. ช่องทางร้องเรียน
- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สายตรงผู้บริหาร หมายเลข 081-9911211
- ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์/ศูนย์ยุติธรรมตำบลรางจรเข้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์ rangjorrakea.go.th , FACEBOOK อบต.รางจรเข้ ,
แอพพลิเคชั่นตาสับปะรดตำบลรางจรเข้
2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ พิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ รับรายงาน
และติดตาม ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรางจรเข้
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
webmaster แนบไฟล์:
ppp.pdf
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ
 
ไปยังฟอรั่ม: