อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 49
· สมาชิกใหม่: admin
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
ชื่อ:

ข้อความ:

รหัสยืนยัน:


กรอกรหัสยืนยัน:ติ๊ก
ขอสอบถาม

ทดสอบ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งมีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่ประกอบการร้านค้า ที่ให้เช่าการค้า ที่ไว้สินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรม และประกอบการกิจการอื่น ๆ ในปีที่ล่วงมาแล้ว


กำหนดการยื่นแบบประเมินและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ที่รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

2.พนักงานจะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) และขอให้ท่านนำเงินไปชำระที่ อบต.รางจรเข้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งรายการนี้ ถ้ามิได้ชำระตามกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 43


การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


หากผู้รับการประเมินไม่พอใจการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)


บทกำหนดโทษ และเงินเพิ่ม


1.ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200  บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

2.ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

3.ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

- ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาให้เพิ่ม 2.5 %

- เกิน 1 เดือน  แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่ม 5 %

- เกิน 2 เดือน  แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่ม 5 %

- เกิน 3 เดือน  แต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่ม 5 %

- เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออก หมายยึด

กฎหมายเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินของผู้ไม่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


มาตรา 44 ถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนตามมาตรา 43 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษีเพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าภาษี เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด


หลักฐาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาเอกสารสิ่งปลูกสร้าง (โฉนดที่ดิน,นส.3,นส.3ก,ฯ)

4.สำเนาการจดทะเบียนห้างฯบริษัท

5.สำเนาทะเบียนพาณิชย์

6.สำเนาการจัดตั้งหรือใบประกอบกิจการ