อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 49
· สมาชิกใหม่: admin
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
ชื่อ:

ข้อความ:

รหัสยืนยัน:


กรอกรหัสยืนยัน:ติ๊ก
ขอสอบถาม

ทดสอบ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

พันธกิจ

1. ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และยากจนในพื้นที่

3. รณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อในพื้นที่

4. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมรองรับการช่วยเหลือ บริการผู้ประสบภัย

5. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

7. บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

8. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยให้เด็กเยาวชน ประชาชนรักการออกกำลังกาย ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด

9. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ป้องกันฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

10. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ เสริมทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

11. สร้างการบริหารองค์กร การบริหารงานให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ