อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 49
· สมาชิกใหม่: admin
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
ชื่อ:

ข้อความ:

รหัสยืนยัน:


กรอกรหัสยืนยัน:ติ๊ก
ขอสอบถาม

ทดสอบ
ประวัติโรงเรียน อบต.รางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์)

ประวัติโรงเรียน


องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เดิมเป็นสภาตำบล จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปัจจุบันมี นายพงศกร  มงคลหมู่ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

ด้านการศึกษา เนื่องจากตำบลรางจรเข้ ไม่มีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ขึ้น โดยการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ซึ่งเดิมใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กเล็กในตำบลได้มีสถานที่ศึกษาในระดับปฐมวัย

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะผู้บริหาร โดยมี นายพงศกร  มงคลหมู่ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาสามารทำให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ และยังเป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการจัดตั้งให้มีโรงเรียนในตำบลรางจรเข้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประกอบกับสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมคับแคบ ไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ท่านจึงได้พิจารณาเสนอขออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ โดยดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ และสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓

หลังจากนั้น ได้ดำเนินการส่งเรื่องที่เพื่อขออนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนการศึกษาปฐมวัยในสังกัดจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนอนุบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ และได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า “โรงเรียนพระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต) อุปถัมภ์”  ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ และท่านเกิดที่ตำบลรางจรเข้ คณะผู้บริหารได้ขออนุญาตใช้สมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรมของท่านเป็นชื่อโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ก่อน และมีนโยบายจะขยายชั้นเรียนขึ้นเรื่อย ๆ ไปตามลำดับชั้น  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์)  ซึ่งปัจจุบันมีถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖