อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 46
· สมาชิกใหม่: webmaster
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความที่ส่งเข้ามา.
พันธกิจ/เป้าหมาย โรงเรียนพระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต อุปถัมป์)

พันธกิจ

๑. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ เตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย โดยเน้นประสบการณ์ตรง และผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓. ส่งเสริมความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาของเด็กได้เหมาะสมตามวัย

๔. พัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๕. ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาบูรณาการในการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่


เป้าประสงค์

๑. เด็กระดับปฐมวัย ( ๓ – ๕ ) สามารถมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ -  จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามศักยภาพของตนเอง
๒. เด็กมีสัมฤทธิผลการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและชั้นเรียนทุกระดับชั้น
๓. โรงเรียนมีหลักสูตรพัฒนาการเรียนรู้ ที่เน้นพัฒนาการเด็กจากประสบการณ์ตรง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มีขนาดเหมาะสม ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง มีภูมิทัศน์ร่มรื่นน่าอยู่เป็นแหล่งการเรียนรู้ มีห้องเรียนห้องประกอบการเรียนรู้เพียงพอ สะอาด สะดวก ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนของเด็ก
๕. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่หลากหลาย ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ดำเนินการแบบองค์รวม เพื่อมุ่งสู่คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
๖. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียน และให้ความร่วมมือกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ