อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 49
· สมาชิกใหม่: admin
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
ชื่อ:

ข้อความ:

รหัสยืนยัน:


กรอกรหัสยืนยัน:ติ๊ก
ขอสอบถาม

ทดสอบ
ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ที่ดิน ที่อยู่ในเขต อบต.รางจระเข้  ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เป็นรายแปลงภายในเดือนมกราคมของทุกปี ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน (แบบแสดงรายการที่ดินให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น)

สำหรับเจ้าของที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือดเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท. 5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีบำรุงท้องที่

ชำระภาษีปีละครั้ง ต้องชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

บทกำหนดโทษ

1.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี

2.ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

3.ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

4.ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

กฎหมายเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินของผู้ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่

มาตรา 41 ทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชำระภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ อาจถูกยึดอายัด หรือขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ โดยให้นายอำเภอหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือยึด อายัดหรือขายทอดตลาดได้ แต่คำสั่งเช่นว่านั้นจะออกไปแต่โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัด

หลักฐานที่ต้องยื่น

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน ,น.ส.3, น.ส.3ก,ส.ค.1,สปก.)

4.ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)