อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 49
· สมาชิกใหม่: admin
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
ชื่อ:

ข้อความ:

รหัสยืนยัน:


กรอกรหัสยืนยัน:ติ๊ก
ขอสอบถาม

ทดสอบ
ภาษีป้าย

ภาษีป้าย


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

เจ้าของป้าย ซึ่งแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

กำหนดการยื่นแบบประเมินและการชำระภาษีป้าย

1.เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 3 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกในการยื่นแบบแสดงรายภาษีป้าย ภายใน 15 วัน

2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

อัตราภาษีป้ายซึ่งจะต้องใช้ในการชำระภาษีตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นไปถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ดังนี้

- ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน เสีย 3 บาท/500 ตร.ซม.

- ป้ายที่มีอักษรไทยปนต่างประเทศและหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น ๆ เสีย 20 บาท/500 ตร.ซม.

- ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ได้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศเสีย 40 บาท/500 ตร.ซม.

- เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ก็ให้เสียภาษีป้ายละ 200  บาท

- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10

- ไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน

การอุทธรณ์ภาษีป้าย

ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 15 วัน

บทกำหนดโทษ

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลักติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบการเสียภาษี มีความผิดต้องระวางโทษปรับ

ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งขอความเท็จให้ถ้อยคำตอบคำถามหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงมีความผิดทั้งจำทั้งปรับ

หลักฐาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท

5.ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้ายทำป้าย